سایت آموزشی وحید

سایتی برای آموزش روشهای تحقیق و علوم پایه

چگونگی نوشتن فهرست مطالب در تحقیق

فهرست مطالب تحقیق

فصل اول

مقدمه

بيان مسأله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

كاربست يافته هاي طرح دردوايروبخشهاي اداري وآموزشي

سوالات پژوهشي

فرضيات تحقيق

تعاريف

متغيرهاي موردبررسي وتعاريف عملياتي آنها

متغيرهاي مداخله گر

فصل دوم

مقدمه

...

...

ادبيات و پيشينه  تحقيق

فصل سوم

روش شناسي تحقيق

ابزار جمع آوري اطلاعات

تعيين اعتبار و روائي ابزارهاي اندازه گيري

جامعه آماري

نمونه آماري

شيوه انتخاب جامعه نمونه آماري

روش اجراء ونمره گذاري

روشهاي تجزيه و تحليل آماري

فصل چهارم

تجزيه و تحليل  داده‌ها

مقايسه نتايج تجزيه وتحليل داده هابانتايج تحقيقهاي ديگر

فصل پنجم

محدوديتهاي تحقيق

نتيجه‌گيري

پيشنهادات

ضمائم و پيوستها

منابع و مآخذ

نکته:

 ... در فهرست مطالب فصل دوم معمولاً تیترهایی است که محقق بر حسب عنوان تحقیق خود ممکن است داشته باشد.


گزارش تخلف
بعدی